Aihearkisto: Yleinen

Mielipide: Akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Diaarinumero EPOELY/1929/2021

Tiedoksi Vaasan ja Mustasaaren kunnille

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n/Invånarföreningen i centrala Vasa rf:s

 MIELIPIDE AKKUMATERIAALITEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Johnson Mattheyn akkumateriaalitehdas on suunniteltu rakennettavaksi Vaasan lentoaseman ja rautatien väliselle alueelle noin 8 kilometriä Vaasan keskustasta.
Tehtaalla tullaan valmistamaan tuotteita käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akkuihin. Suunniteltu tuotantokapasiteetti on vuodessa 30 000 tonnia, jonka kuljetukseen arvioidaan tarvitsevan noin 90 kuorma-/säiliöautoa vuorokaudessa. Teollisuustontti mahdollistaa tuotannon laajentamisen 120 000 tonniin vuodessa. Tuotannon prosessivaiheet käyttävät raaka-aineinaan kemikaaleja, joista osa on luokiteltu vaarallisiksi.

Yhdistyksemme ilmoittaa mielipiteenämme huolen ko. tehdashankkeen raaka-aineiden ja valmistuotteiden kuljetuksiin liittyvästä haitasta Vaasan keskustan asukkaille.

Kuljetukset Vaasan satamasta tapahtuvat edelleen Vaasan ydinkeskustan läpi, aiheuttaen melua, pölyä ja tärinää, mahdollisista liikenneonnettomuuksista puhumattakaan. Läpiajoliikenne etenkin Vaasanpuistikolla on jo usein ruuhkautunut, ja vaikeudet tulevat kasvamaan, kun Wärtsilän uusi Vaskiluotoon valmistuva tehdasalue otetaan piakkoin käyttöön.

Asukasyhdistyksemme ei esitä itse akkumateriaalitehtaan alueeseen liittyvää kritiikkiä, vaan huolemme liittyy ainoastaan sataman ja tehtaan väliseen kuljetukseen.

Edellytämme Vaasan Satamatien kiirehtimistä kaupungin keskustan suojelemiseksi.

Pyydämme ympäristövaikutusten arviointiohjelman kannanottoa ko. akkumateriaalituotannon aloittamisesta Vaasan satamatien vielä puuttuessa. 

16.08.2021

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys ry:n hallituksen sähköpostikokous

Pj. Birgitta Lång

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Diarienummer EPOELY/1929/2021

Kopia till Vasa och Korsholm

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry:n/Invånarföreningen i centrala Vasa rf:s 

ÅSIKT OM BATTERIMATERIALFABRIKENS MILJÖKONSEKVENS PROGRAM

Johnson Mattheys batterimaterialfabrik planeras på området mellan Vasa flygfält och järnvägen, ungefär 8 km från Vasa centrum. Fabriken skall producera komponenter för batterier till den nya generationens elbilar. Produktionen planeras till 30.000 ton batterimaterial årligen, vilket beräknas kräva en transportflotta på ungefär 90 last-/tankbilar i dygnet. Fabrikstomten medger dock produktion upp till 120.000 ton årligen. Många av produktionsprocessens kemikalier klassificeras som farliga.

Vår förening befarar att transporten av den planerade fabrikens råvaror och färdiga produkter kommer att orsaka betydande olägenheter för invånarna i Vasa centrum. Transporten från och till Vasa hamn sköts fortfarande genom stadskärnan, där den orsakar buller, damm och skakningar, för att inte tala om eventuella trafikolyckor. I synnerhet Vasaesplanaden belastas hårt av denna genomfartstrafik, som dessutom kommer att öka när Värtsiläs nya fabrik på Vasklot snart tas i bruk.

Vår invånarförening kritiserar inte planerna på själva batterimaterialfabriken, utan endast transportmöjligheterna mellan hamnen och fabriken.

Vi förutsätter att Vasa hamnväg snarast förverkligas för att skydda invånarna i stadens centrum.

Vi ber att miljökonsekvensprogrammet värderar om produktion av batterimaterial alls kan inledas innan Vasa hamnväg finns tillgänglig.

16.08.2021

Invånarföreningen i centrala Vasa rf:s nätbaserade styrelsemöte

Birgitta Lång, ordf.

 

 

Mielipide: Sisäsataman kelluvavasta saurarakennuksesta

Vaasan kaavoitukselle / Till Planläggningnen i Vasa

Asia: Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen mielipiteet

Sisäsataman kelluvasta saunarakennuksesta

Sisäsataman kelluva sauna-ravintola-kokonaisuus on mielenkiintoinen hanke.

Spa-tyyppinen sauna ja hyvinvointipalvelu tarjoaisivat ravintolan lisäksi virkistävää ja uudentyyppistä toimintaa alueelle.

Hankkeen perusedellytyksenä on tietenkin sekä tekninen että ekologinen turvallisuus.

Arvokkaaseen, puiston viereiseen ympäristöön sopii parhaiten kevyeen näköinen rakennelma.

Eräänä ongelmana tulee olemaan alueen pysäköintipaikkojen niukkuus. Luova osaratkaisu tähän voisi olla rautatieaseman ja Vaskiluodon välisen raiteen pysäköintipaikka Kuntsin museon viereen.

Ärende:   Åsikt från Invånarföreningen i centrala Vasa om

en flytande bastubygggnad i Inre hamnen

En flytande bastu-restaurang helhet i Inre hamnen är ett intressant projekt.

En Spatyp av bastu och ett wellness center skulle i tillägg till en restaurang erbjuda ny och fräsch verksamhet i området.

Projektet måste naturligtvis byggas på säkra tekniska och ekologiska lösningar.

I detta ärevördiga område med angränsande park passar inga tunga arkitektoniska konstruktioner.

Områdets knappa tillgång på parkeringsplatser är problematisk. En kreativ dellösning på problemet kunde vara järnvägen ut till Vasklot med en hållplats intill Kuntsi.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen hallitus   18.3.2021

Styrelsen för Invånarföreningen i centrala Vasa  18.3.2021

Birgitta Lång pj./ordf.