Toiminta/Verksamhet

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Toimintasuunnitelma on hyväksytty syyskokopuksessa marraskuussa 2020. Toimintaa järjestetään koronatilanne huomioiden. Kevätkokous siirtyy kesän alkuun. Jäsenistön keskinäinen yhteydenpito ja aktiivisuus pienryhmissä on nyt tärkeää.
KATSO kohtaa ajankohtaista, niin löydät tulossa olevia tapaamisia, kokouksia ym. retkiä.

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Käsitelty ja hyväksytty syyskokouksessa 26.11.2019

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys ry – Invånarföreningen i centrala Vasa rf

VKA:n TOIMINTASUUNNITELMA / ICV:S VERKSAMHETSPLAN 2020

Käsitelty ja yväksytty  syyskokouksessa  /  Behandlad och godkänd på höstmöte 26.11.2019

1)  Seurataan alueemme kaavoitusta ja muita kehityssuunnitelmia antamalla lausuntoja ja  järjestämällä yleisötilaisuuksia ja  mielenilmaisuja  hallituksen ja muiden jäsenten hyväksi katsomalla tavalla

2)  Tutustutaan selvityksiin alueemme suojelluista taloista

3)  Huomioidaan alueemme myönteistä kehitystä edistävät toimet

4)  Tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen, etenkin asukasyhdistysten kanssa

5)  Hoidetaan yhdistyksen nettisivuja (ajankohtaisia asiakirjoja, kuvagalleriaa…)

6)  Parannetaan jäsenhankintaa

7)  Kerätään jäsenmaksua ja vapaaehtoista tukimaksua

8)  Anotaan ainakin kaupungilta toiminta-avustusta vuodelle 2020

9)  Suunnitellaan ja teetetään yhdistykselle T-paita myyntiin

10) Selvitetään patsaskalenterin tekoa v:lle 2021

1)  Följer vårt områdes planlägggning och andra utvecklingsplaner givande utlåtanden och organiserande publiktillfällen och opinionsyttringar enligt styrelsens och andra medlemmars förgottfinnande

2)  Bekantar oss  med utredningar om skyddade hus i vårt område

3)  Uppmärksammar åtgärder som inverkat positivt för vårt område

4)  Samarbetar med andra föreningar, i synnerhet med invånarföreningar

5)  Sköter föreningens nätsida (aktuella dokument, fotogalleriet…)

6)  Förbättrar medlemsanskaffningen

7)  Samlar in medlemsavgift och frivillig stödavgift

8)  Anhåller åtminstone av staden om föreningsstöd för 2020

9)  Planerar och förverkligar en T-skjorta för försäljning

10) Utreder  publikation av en statykalender för 2021

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 /  Förslag till vårmöte 2020

Invånarföreningen i centrala Vasa verkar inom stadens centrum, Klemetsö, Vöråstan och Vasklot.  Till föreningens  målsättningar hör att

–  bidra till stadens utveckling och en trivsam boendemiljö

–  främja samverkan mellan områdets invånare

–  varna för hotbilder mot boendemiljön och belöna uppbygglig verksamhet i området

Liksom tidigare ser föreningen uppföljning av och utlåtanden om stadens planläggning som en huvuduppift i verksamheten.

Under 2019 lämnade föreningen in uttalanden till stadens planläggning om

– Vasklot ak 1091

–  Sandö (Pingvinernas) bastubyggnad

–  Travdalen ak 1079

–  Reinsgatan ak 1092

–  Metviksparken ak 970

Dessa uttalanden utarbetades ibland på styrelsemöten, ibland i skilda arbetsgrupper.

Under 2019 utarbetades ett fotogalleri över ett 20-tal rivna märkesbyggnader i vårt område, “Vasa då och nu” som publicerades på vår nätsida vkaicv.nettisivu.org.

Nätsidan förnyades också och uppdateras regebundet.

Två medlemsmöten har hållits: 7.5 med visning av ovannämnda fotogalleri på Arbis och 26.11 i Fannyhuset med föreläsning från stadens planläggning om den nyligen godkända delgeneralplanen för stadens centrum.

Föreningens styrelse har hållit 8 styrelsemöten.

Många medlemmar har deltagit i stadens informationstillfällen om stadsplaneringen.

I maj gick ett tiotal föreningsmedlemmar på upptäckt i Vasklotskogen.

I september deltog två styrelsemedlemmar i invånarföreningarnas samarbetskommittes utfärd till Klobbskat på Replot.

I liten skala deltog föreningen i Möjligheternas torg och i städtalko vid Sandviks villan, bägge evenemang i maj.

Föreningen är medlem i Finlands hembygdsförbund

Föreningens verksamhet har financierats med medlemsavgifter (10 €/år + frivillig stödavgift) samt understöd från Vasa stad om 750 € för 2019.  Anhållet understöd från Hedmanska stiftelsen beviljades inte.

Under 2019 hade föreningen …… betalande medlemmar.

Föreningen saknar egna mötesutrymmen och arkiven vandrar med ordförande, sekreterare, viceordförande och kassör.

Som ordförande fungerade Birgitta Lång (sedan 8.1), som sekreterare Anttu Kankaanpää, som viceordförande Aimo Nyberg och som kassör Anders Boucht

Vasa 16.1.2020  Birgitta Lång, ordf

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry / Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

TOIMINTAKERTOMUS v:lle 2019 /  Ehdotus kevätkokoukselle 2020

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen toimialueet ovat kantakaupunki, Klemettilä, Vöyrinkaupunki ja Vaskiluoto. Tavoittehimme kuuluu

– myötävaikuttaa kaupungin kehitykseen ja viihtyisään asuinympäristöön

– edistää alueemme asukkaiden yhteistoimintaa

– varoittaa asuinympäristöämme uhkaavista tekijöistä ja palkita edistäviä tekoja

Yhdistys pitää edelleen kaupungin kaavoituksen seuraamisen lausuntoineen toimintamme tärkeimpinä tehtävinä.

Vuonna 2019 yhdistys jätti lausuntoja kaupungin kaavoitukselle seuraavista kohteista :

–  Vaskiluoto ak 1091

–  Hietasaaren (Pingviinien) saunarakennuksesta

–  Ravilaakso ak 1097

–  Reininkatu ak 1092

–  Onkilahden puisto ak 970

Lausunnot laativat osittain hallitus, osittain hallituksen asettamat työryhmät.

Vuonna 2019 yhdistys laati kuvagallerian noin 20 alueellamme puretusta arvotalosta.  Kuvagalleria, “Vaasa ennen ja nyt”, julkaistiin nettisivullamme; vkaicv.nettisivu.org.

Nettisivu uusittiin muutenkin ja säännöllinen päivitys aloitettiin.

Kaksi jäsenkokusta pidettiin; 7.5 Arbiksessä pidettyä kokousta edelsi y.m kuvagallerian esittäminen ja 26.11 Fannytalossa pidettyä kokousta edelsi luento kaupungin kaavoituksen toimesta keskustan hiljattain hyväksytystä osayleiskaavasta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 8 kertaa.

Useat jäsenet  osallistuivat kaupungin kaavoituksen järjestämiin tiedotustilaisuuksiin

Toukokuussa 10-kunta jäsentä kävi tutustumassa Vaskiluodon metsäalueeseen.

Syyskuussa kaksi hallituksen jäsentä osallistui kaupungin asukasyhdistysten yhteistyöelimen retkelle Raippaluodon Klobskatiin.

Toukokuussa pidettyihin Mahdollisuksien toriin ja Hietasaaren Villan sivoustalkoon osallistuttiin pienessä mittakaavassa.

Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla (10 €/vuosi + vapaaehtoinen tukimaksu) ja Vaasan kaupungilta saadulla avustuksella (750 €  v:lle 2019). Anottua avustusta Hedmannin säätiöltä ei myönnetty.

Vuonna 2019 oli yhdistyksellä …… jäsenmaksua suorittanutta jäsentä.

Yhdistyksellä ei ole omia kokoustiloja ja arkisto kulkee puheenjohtajan, sihteerin, varapuheenjohtajan ja talousvastaavan kainalossa.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Birgitta Lång (8.1.2019 lähtien), sihteerinä Anttu Kankaanpää, varapuheenjohtajana Aimo Nyberg ja talousvastaavana Anders Boucht

Vaasassa 16.1.2020  Birgitta Lång, puhenjohtaja

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 

Käsitelty ja hyväksytty syyskokouksessa 20.11.2018

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa rf

Toimintasuunnitelma 2019 – Plan för verksamhet 2019

 • yhdistys anoo tammikuussa kaupungin avustusta. Sihteeri, uusi ja vanha pj. tekevät yhdessä anomuksen liitteineen
 • jatketaan edellisten vuosien tapaan. Eli sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, ja hallituksen kokouksia tarvittaessa
 • annetaan lausuntoja, mielipiteitä niihin kaupungin kaavoituksen ym. suunnitelmiin, joihin hallitus näkee tarpeelliseksi ottaa kantaa
 • jäsenhankintaa parannetaan
 • mitä on mahdollista järjestää jäsenille ja kaupungin asukkaille?
 • Yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja

Uuden pj:n tehtäviä on olla omanlaisensa pj, mielellään jakaa mahdollisimman paljon ”töitä” muille, edustaa yhdistystä tarvittaessa, käyttää nimenkirjoitusoikeutta yhdessä sihteerin, varapuheenjohtajan ja talousvastaavan kanssa, ja hallituksen kokouksessa johtaa kokousta tai sopia esim. kiertävästä kokousten asioiden käsittelystä, sekä pöytäkirjojen valmistumisesta. Sihteeri hoitaa yhdistyksen asiakirjojen arkistoinnin yhteisvastuullisesti pj:n kanssa, jotta kevätkokouksissa saadaan aina hallituksille vastuuvapaus edellisen vuoden osalta.

Hyväksytty 20.11.2018

Syyskokouksen puolesta

Aimo Nyberg, pj                          Anttu Kankaanpää, siht.

VERKSAMHETSPLAN  FÖR 2019

Behandlad och godkänd på höstmöte 20.11.2018

Toimintasuunnitelma 2019 – Plan för verksamhet 2019

 • Föreningen anhålller i januari om stadens verksamhetsunderstöd. Sekreteraren
  gör tillsammans med den tidigare och den tillträdande ordföranden ansökan med bilagor
 • Verksamheten fortsätter som tdigare med vår- och höstmöten samt styrelsemöten enligt behov
 • Styrelsen utfärdar enligt behov ställningstaganden och åsikter om stadens planeringsförslag
 • Rekryteringen av nya medlemmar bör intensifieras
 • Vad kan ordnas för föreningens medlemmar och för stadens innevånare?
 • En ny ordförande väljs

Den nya ordföranden leder föreningen på sitt eget sätt, gärna delegerande uppgifter till andra, representerar föreningen utåt, tecknar föreningens namn tillsammans med sekreterare, viceordförande eller kassör, leder styrelsens möten eller ordnar med roterande mötesledning, samt deltar i ansvaret för mötesprotokoll.Orförande sköter tillsammans med sekreteraren arkiveringen av dokument, isynnerhet med tanke på beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen på vårmötet.

Aimo Nyberg, ordf.                                                                             Anttu Kankaanpää, sekr.

 

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Käsitelty hallituksen kokouksessa 8.1.2019, vahvistettu kevätkokouksessa 7.5.2019.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf.

Osoitetiedot: Yhdistyksellä ei ole omaa toimitilaa eikä osoitetta.

Nyberg Aimo, Raastuvankatu 57 as.17, 65100 Vaasa aimonyberg(at)gmail.com puh 050 3308540

Siht.  Anttu Kankaanpää, Kirvesmiehenkatu 4, 65100 Vaasa  anttu.kankaanpaa(at)gmail.com puh 050 5375714

Nettisivut:
http://vkaicv.nettisivu.org (virallinen sivu)  
www.vaasaennenjanyt.blogspot.com (pj:n ylläpitämä blogi)
https://www.facebook.com/VKAICV (fb-sivusto)

Toimintakertomus   1.1.2018–31.12.2018 

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf on perustettu 20.12.1994, nykyinen nimi on otettu käyttöön 12.12.1996 ja virallinen rekisteröintipäivämäärä on 21.10.1997 (rek. nro: 171.457). Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen toimialueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä.

HALLITUS 2018

Hallitus valittiin 21.11.2017. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja: Aimo Nyberg
Varapj: Anna Liisa Koskenmäki
Sihteeri: Anttu Kankaanpää
Taloudenhoitaja: Anders Boucht
Asko Halme
Riitta Kankaanpää Waltermann
Marita Koskinen
Birgitta Lång
Gunvor Pått
Meta Sahlström
Pirjo Rautio

Varsinainen tilintarkastaja Hannu Rinta.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET, TILAISUUDET

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4.2018 kahdessa paikassa, eli Kaupungintalossa ja Maaherrantalossa. Teemana oli Suomen Senaatti 1918.

Syyskokous oli 20.11. Pääkirjastossa, ei yleisöluentoa, sillä nyt keskityttiin oman yhdistyksen tulevaisuuden näkymiin.

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 8 kertaa, 8.1., 20.2., 27.3., 15.5., 30.8., 30.8., 10.10., 20.11., 3.12., lisäksi osa hallitusta on kokoontunut työryhmissä lausuntojen antoa varten, ja jäsenkirjeiden postitustalkoissa.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli jäseniä 81, joista jäsenmaksun maksaneita 62. Uusia jäseniä vuoden aikana yhdistykseen liittyi 0 henkilöä. Yhdistyksen jäsenreksiteristä on poistettu 6 hlöä (eronneet, kuolleet).

TALOUS

Toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla ja kaupunginhallitukselta saadulla avustuksella.

Kirjanpito

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut tilitoimisto Vuokko Jurvanen.

Toiminnantarkastus

Vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus valmistui huhtikuussa 2018, ja hallitus sai vastuuvapauden kevätkokouksessa 16.4.2018. Vuoden lopussa 31.12.2018 yhdistyksen tilillä oli rahaa yhteensä 187,79 €. Yhdistyksellä on käytössä pankkitili Ålandsbanken FI93 6601 0001 0837 16.

MUU TOIMINTA

Suomen itsenäisyyden 100 v. juhlavuoden 2017, ja Muistovuoden 2018 erityisprojektinamme on ollut pj. Aimo Nybergin kordinoima hanke: Rojekti X= Vaasan patsaat, muistomerkit ja muistolaatat. Teemakokonaisuusuudelel haettiin apurahaa Wihurin säätiölta, mutta tukea ei tullut.
Kaksivuotinen (2017 – 2018) hanke on “valmis”, mutta jatkuu myös v. 2019 jossain muodossa.
Fb-sivu: https://www.facebook.com/rojektixon/ Blogi: http://vaasaennenjanyt.blogspot.fi/

Arkkitehtuuri hanke Funktionalismi Vaasasssa. Hanke anomus tehtiin, mutta se ei mennyt läpi, ja idea odottaa edelleen toteuttamista.

Julkaisutoimintaa vuoden aikana ei ollut.

Jäsenyydet ja osallistumiset
Yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen jäseniä on ollut yhteydessä kaupungin muihin asukasyhdistyksiin ja asukasyhdistysten neuvottelukuntaan.

Vuoden aikana yhdistys ei ole liittynyt mininkään uuteen järjestöön tai yhteisöön.

2018 KALENTERIN TAPATUMIA, KANNANOTTOJA JNE.

4.12 Mielipide Vaskiluodon osayleiskaava OAS
3.12. Hallituksen kokous 8/2018
20.11. Syyskokous
20.11. Hallituksen kokous 7/2018
14.11. Vaskiluoto, Draama salin infotilaisuus
5.11. Jäsenkirje 3/2018. Syyskokouskutsu
10.10 Muistutus kaavaan: Asemakaava nro 1091, Smart Technology Hub yritysalue I
10.10. Hallituksen kokous 6/2018
17.9. Rojekti X= yhteistyöhon kaupungin karttapalvelun kanssa
14.9. Kukat Meta Sahlströmin siunaustilaisuuteen
3.9. Työryhmä, Vanhat valokuvat /Alice Stolpe
30.8. Hallituksen kokous 5/2018
16.8. Kesäretki 2, Vanha Vaasa
16.7. Asuntomessumatka Poriin, järjesti As. yhd. neuvottelukunta
3.7. Hallituksen kesätapaaminen Sommarsundissa
16.6. Kesäretki 1, Kristiinankaupunkiin, Avoimet portit
7.6. Palosaaren asukasyhdistyksen kanssa patsaskierros
28.8. Kaupungin kulttuuriohjelmasta infoa
18.8. Kukat kunniapj. Jaakko Vainionpään siunaustilaisuuteen
Kesällä yhdistys vastaanotti lahjoituksena rva Alice Stolpelta valokuvakansion
26.5. Vähäkyröretki, patsas treffit
19.5 Siivoustalkoot, patsas treffit yhdessä Suomi-Amerikka yhdistyksen kanssa
5.5. Hallituksen kokous 4/2018
30.4. Jäsenkirje 2/2018 /tiedote EU-direktiivistä)
18.4. Yhdistyksille infoa, Villa Sandviken
6.4. Sääntömääräinen kevätkokous
13.4. Hallituksen palaveri, Totte Mannes näyttelyn avajaiset, kukat
11.4. Asukasyhdistysten neuvottelukunnan kokous
1.4. Jäsenkirje 1/2018. Kevätkokouskutsu
28.3. Vaskiluoto Workshop, Draamasali
27.3. Hallituksen kokous 3/2018
20.2. Lausunto: Tammipiha
13.3. Kotiseutuliiton kokous
20.2. Hallituksen kokous 2/2018
15.2. Palaveri kaupungin karttapalvelun kanssa, patsasasioita
14.2 Maakuntakaavasta, Draamasali
1.2. Mukana matkailumessuilla
23.1.Työryhmä
19.1. Lausunto: Kirkkopuistikko 4
18.1. Työryhmä
15.1. Työryhmä
9.1. Hallituksen kokous 1/2018
8.1. Avoin kokous, essee-sali kirjastossa

LOPUKSI

Yhdistyksen toimintakausi 1.1.2018 – 31.12.2018 oli työntäyteinen, vaiherikas, antoisakin monin tavoin,  vaikkakaan eteenpäin menoa ei edelleenkään saatu jäsenmäärän kasvattamisen suhteen.

Vaasassa 7.5.2019 Birgitta Lång

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1.2018  –  31.12.2018

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry  –  Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

grundades 20.12.1994, nuvarande namn togs i bruk  12.12.1996 och registrerades officiellt 21.10.1997 (reg nr 171.457).  Föreningens syfte är stadgeenligt att ta ställning och påverka för iakttagande av ekologiska, estetiska och etiska värden vid beslut angående stadens utveckling inom föreningens område.

STYRELSE 2018:

Aimo Nyberg, ordf
Anna-Liisa Koskenmäki, viceordf
Anttu Kankaanpää, sekr
Anders Boucht, kassör
Asko Halme
Riitta Kankaanpää Waltermann
Marita Koskinen
Birgitta Lång
Gunvor Pått
Pirjo Rautio
Meta Sahlström

Ordinarie revisor: Hannu Rintala

FÖRENINGENS MÖTEN; TILLSTÄLLNINGAR

MÖTEN:

Föreningens stadgeenliga vårmöte hölls 16.4.2018 både på Stadshuset och i Landshövdingsresidenset. Tema var Finlands Senat 1918.

Höstmötet hölls 20.11 på Stadsbiblioteket. Mötet hade ingen föreläsning, utan koncentrerades på föreningens framtida utsikter.

Styrelsen sammanträdde 8 gånger: 8.1, 20.2, 27.3, 15.5, 30.8, 10.10, 20.11, 3.12.

Därtill möttes delar av styrelsen för utlåtanden och för postningstalko

MEDLEMSKÅR:

FÖRENINGENS MEDLEMMAR:

Vid verksamhetsperiodens slut fans 81 medlemmar, varav 62 hade erlaggt medlemsavgift. Inga nya medlemmar anslöt sig under verksamhetsperioden.  6 personer har avförts ur medlemsregistret (avlidit, avgått)

EKONOMI

Verksamheten financierades med medlemsavgifter och understöd från staden.

BOKFÖRING

Föreningens bokföring sköttes av bokföringsbyrå Vuokko Jurvanen.

VERKSAMHETSGRANSKNING

Revisionsberättelsen för år 2017 kom i april 2018.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet på vårmötet 16.4.2018. Vid verksamhetsårets slut 31.12.2018 fanns 187,79 € på föreningens konto. Detta finns på Ålandsbanken FI93 6601 0001 0837 16 .

ÖVRIG VERKSAMHET

Finlands självständighets 100 års jubileum 2017 och minnesår 2018 har uppmärksammats av vår förening genom projektet Rojekti X = statyer, minnesmärken och plaketter i Vasa.  Föreningens ordf. Aimo Nyberg har ansvarat för projektet, för vilket ett stipendium söktes från Wihuri fonden, vilket dock inte beviljades. Det 2-åriga projektet är nu “färdigt”, men kommer dock i någon form att fortsätta ännu 2019.

Face-book: https://www.facebook.com/rojektixon/

Blogg: http://vaasaennenjanyt.blogspot.fi

Arkitekturprojektet Funktionalism i Vasa:  Projektbistånd söktes, men beviljades inte. Iden sköts på framtiden.

Publikationsverksamhet utövades inte detta år.

Medlemsskap och deltagande: Föreningens ordförande, sekreterare och andra styrelsemedlemmar har haft kontakt med andra invånarföreningar och med invånarföreningarnas delegation i staden.

Föreningen har inte anslutit sig till någon annan förening under året.

 

MÖTEN, TILLSTÄLLNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 2018

4.12                     Åsikt om Vasklot delgeneralplan
3.12                     Styrelsemöte 8/18
20.11                  Höstmöte
20.11                  Styrelsemöte 7/17
14.11                  Informationstillfälle om Vasklot i Stadsbibliotekets Dramasal
5.11                     Medlemsbrev 3/18 med kallelse till höstmöte
10.10                  Anmärkning till detaljplan 1091, (Värtsilä I Vasklot)
10.10                  Styrelsemöte 6/18
17.9                     Rojekti X = sammarbete med stadens kartatjänst
14.9                     Deltagande med blomma i styrelsemedlem Meta Sahlströms begravning
3.9                       Arbetsgrupp / Alice Stolpes fotodonation
30.8                     Styrelsemöte 5/17
28.8                     Informationtillfälle om stadens kulturprogram
18.8                     Deltagande med blomma i hedersordförande J Vainiopääs begravning
16.8                     Utfärd till Gamla Vasa
Under sommaren fick ICV en samling Vasafoton av fru Alice Stolpe
16.7                     Besök till Björneborgs  bostadsmässa / Invånarföreningarnas delegation
3.7                       Sommarträff i Sommarösund
16.6                     Utfärd till Kristinestad/ Öppna portar
7.6                       Statyrunda med Brändö Invånarförening
26.5                     Besök i Lillkyrö, statyrunda med lokala aktivister
19.5                     Städtalko, statyträff med Suomi-Amerika föreningen
15.5                     Styrelsemöte 4/18
30.4                     Medlemsbrev 2/18 – info om EU direktiv
18.4                     Informationstillfälle för föreningar, Sandviks villan
16.4                     Vårmöte
13.4                     Styrelsepalaver, deltagande med blommor i Totte Manns vernisage
11.4                     Invånarföreningarnas delegations mote
1.4                       Medlemsbrev 1/18, kallelse till vårmöte
28.3                     Vasklot Workshop, Stadsbibliotekets Dramasal
27.3                     Styrelsemöte 3/18
13.3                     Kotiseutuliitos möte
20.2                     Ställningstagande: Ekgården
20.2                     Styrelsemöte 2/18
15.2                     Möte med stadens kartatjänst om statyer
14.2                     Informationstillfälle om landskapsplanen, Stadsbibliotekets Dramasal
1.2                       Deltagande i turistmässa
23.1                     Arbetsgrupp
19.1                     Ställningstagande: Kyrkoesplanaden 4
18.1                     Arbetsgrupp
5.1                     Arbetsgrupp
9.1                       Styrelsemöte 1/18
8.1                       Öppet möte,  Stadsbibliotekets Essesal

SLUTKOMMENTAR: Föreningens verksamhet var under 2018 fylld av växlande uppgifter, fastän medlemsantalet tyvärr inte växte.

 

AIKAISEMMAT VUODET arkistoituina.