Säännöt/Stadgar

        

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry
Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf

SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry. Sen kotipaikka on Vaasan kaupunki ja toimialue käsittää kantakaupungin, Klemettilän, Vöyrinkaupungin, Vaskiluodon ja sekä niissä asuvien lähivirkistysalueet. Yhdistys on kaksikielinen, pöytäkirjakieli on suomi tai ruotsi.

2. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 
Yhdistys on toimialueensa asukkaitten puoluepoliittisesti sitoutumaton etujärjestö, joka toiminnallaan ottaa kantaa ja vaikuttaa ekologisten, esteettisten ja eettisten arvojen huomioonottamiseen alueella tapahtuvasta kaupungin kehittämisestä päätettäessä.

Tarkoitusperiään yhdistys toteuttaa mm. seuraavin tavoin:

 1. Vaikuttaa kannanotoillaan ja aloitteillaan kantakaupungin asumisedellytysten ja viihtyisyyden parantamiseen ja päätöksenteon suuntaviivoihin jo asioitten valmisteluvaiheessa.
 2. Vie toimialueensa asukkaitten merkittävät kannanotot, aloitteet ja ideat päätöksentekoelinten käsiteltäviksi.
 3. Palkitsee tai ehdottaa palkittaviksi virikkeellisyyttä, kauneutta ja turvallisuutta parantavia ja korostavia suorituksia sekä tekoja, kuten poikkeuksellisen ansiokkaita kaupunkikuvaa parantavia kaava- tai rakennussuunnitelmia ja toteutuksia sekä hyvää kaupunkiympäristöä ja yksittäisten kiinteistöjen hoitoa, ylläpitoa ja muuta huomionarvoista.
 4. Yhdistys voi järjestää erilaisia tilaisuuksia, teematapahtumia ja tempauksia alueen asukkaitten yhteistoiminnan aktivoimiseksi sekä harjoittaa muutakin vastaavaa toiminta-ajatustaan tukevaa ja palvelevaa toimintaa.
 5. Tarkoituksensa ja toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen toimialueensa asukkaitten, kaupungin valmistelu- ja päätöksentekoelimien sekä muitten asukasyhdistysten kanssa.


3. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa. Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen vuosimaksun maksamatta, tai muuten on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruuden päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kymmenen (10) muuta jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi (1) ja hallituksen muiden jäsenten kaksi (2) kalenterivuotta. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen muista jäsenistä on vuosittain puolet (5) erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKISTUS
Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannatettu yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai paikallislehdessä julkaistulla ilmoituksella tai sähköpostitse.

11. VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkistajaa ja heille varatoiminnantarkistajat.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry

 STADGAR

 

1. FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT
Föreningens svenska namn är Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf och dess hemort är centrala Vasa,  Klemetsö, Vöråstan och Vasklot samt invånarnas rekreationsområden i närmiljön. Föreningen är tvåspråkig, protokollspråket är finska eller svenska.

2. SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER
Föreningen är en partipolitiskt obunden intresseförening, som tar ställning till och påverkar att ekologiska, estetiska och etiska värden beaktas vid beslut angående stadens utveckling  inom det egna verksamhetsområdet.

Föreningen förverkligar sitt syfte på bl.a. följande sätt:

 1. Genom ställningstaganden och motioner verka för förbättring av invånarnas   boende och trivsel samt påverka riktlinjerna för beslutsfattande redan i beredningsskedet.
 2. Förmedla för invånarna viktiga ställningstaganden, motioner och idéer för behandling i beslutsfattande organ.
 3. Premiera eller föreslå premiering för utförda  idérika, estetiska och trygghetsfrämjande prestationer och gärningar, såsom särskilt förtjänstfulla planer eller byggnadsprojekt, och för en bättre stadsbild samt underhåll och annat beaktansvärt rörande en god stadsmiljö och enskilda fastigheter.
 4. Föreningen kan anordna olika tillställningar, tematiska evenemang och kampanjer för att aktivera samverkan mellan invånarna samt idka liknande verksamhet som stöder eller tjänar dess verksamhetsidé.
 5. För att uppfylla sitt syfte och sin verksamhetsidé främjar föreningen en uppbygglig växelverkan mellan invånarna, stadens berednings- och beslutsorgan och andra invånarföreningar.

3. FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Som ordinarie medlem kan godkännas en person som omfattar föreningens syfte och stadgar. Som understödjande medlem kan godkännas en enskild person eller rättsgiltig sammanslutning som vill stöda föreningens syfte eller verksamhet.

Ordinarie och understödjande medlemmar godkänns av föreningens styrelse.
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan person kallas på förslag av styrelsen på föreningens möten.  Person som märkbart har främjat och stött föreningens verksamhet kan på styrelsens förslag kallas till hedersordförande eller hedersmedlem på föreningens möten.

4. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV EN MEDLEM UR FÖRENINGEN
Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande, eller genom anmälan om utträde vid föreningens möten, med anteckning i protokollet.  Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om medlemmen inte har erlagt förfallen medlemsavgift eller på annat sätt underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen förbundit sig till eller om hans uppförande inom  eller utanför föreningen avsevärt har skadat denna, eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lagen eller föreningens stadgar.

5. MEDLEMSAVGIFT
Storleken på den årliga medlemsavgiften för ordinarie och understödjande medlemmar fastställs av höstmötet. Av hedersordförande och hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift.

6. STYRELSEN
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, till vilken hör en ordförande och tio (10) övriga medlemmar. Mandatperioden för ordföranden ett (1) kalenderår, för övriga styrelsemedlemmar två (2) år. Av styrelsens övriga medlemmar är årligen fem (5) i tur att avgå.  Första gången avgör lotten vilka som avgår.  Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och övriga nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förhinder av viceordföranden, när de anser att behov därtill finns, eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så fordrar. Styrelsen är beslutför då minst fem (5) medlemmar, ordförande eller viceordförande medräknat, är närvarande.

Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Då rösterna faller lika avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

7.  RÄTT ATT TECKNA FÖRENINGENS NAMN
Rätt att teckna föreningens namn ägs av ordföranden, viceordföranden, sekreteraren eller kassören, två (2) tillsammans.

8. RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION
Föreningens räkenskapsperiod är ett (1) kalenderår. Bokslut med nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna senast en (1) månad före vårmötet.   Verksamhetsgranskarna skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två (2) veckor före vårmötet.

9. FÖRENINGENS MÖTEN
Föreningen håller årligen två (2) ordinarie möten. Föreningens vårmöte hålls inom januari-maj och höstmöte inom september-december på av styrelsen fastställd dag. Extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser det nödvändigt, eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen, för särskilt angivet ärende. Extra möte skall hållas inom trettio (30) dagar från det kravet på mötet företetts styrelsen.  På föreningens möten äger varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en (1) röst. Stödjande medlem har närvaro- och yttranderätt på mötet. Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningen avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN
Styrelsen skall sammankalla medlemmarna till föreningens möten senast sju (7) dagar före mötet genom postad kallelse till varje medlem, eller annons i såväl finsk- som svenskspråkig lokalpress, eller per e-post.

11. DE ORDINARIE MÖTENA
Föreningens vårmöte behandlar följande ärenden:

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid behov två (2) rösträknare.

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

4. Godkännande av mötets föredragningslista.

5. Presentation av bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande.

6. Fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

7. Behandling av andra i möteskallelsen nämnda ärenden.

Föreningens höstmöte behandlar följande ärenden:

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid behov två (2) rösträknare.

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

4. Godkännande av mötets föredragningslista.

5. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för kommande kalenderår.

6. Val av ordförande och styrelsemedlemmar för dem som är i tur att avgå.

7. Val av en (1) eller två (2) verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter.

8. Behandling av andra i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om föreningsmedlem önskar få ärende behandlat av föreningens vår- eller höstmöte, bör därom anmälas skriftligt till styrelsen i så god tid att ärendet kan bifogas till möteskallelsen.

12. ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om ändring av stadgarna och/eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte av minst trefjärdedelars (¾) majoritet av de avgivna rösterna. Ur möteskallelsen skall framgå ärendena: ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar användas till att främja föreningens syfte enligt beslut fattat vid det möte som upplöst föreningen. Vid avslutande av föreningen används dess tillgångar för samma ändamål.