Aihearkisto: Yleinen

Mielipide: Sisäsataman kelluvavasta saurarakennuksesta

Vaasan kaavoitukselle / Till Planläggningnen i Vasa

Asia: Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen mielipiteet

Sisäsataman kelluvasta saunarakennuksesta

Sisäsataman kelluva sauna-ravintola-kokonaisuus on mielenkiintoinen hanke.

Spa-tyyppinen sauna ja hyvinvointipalvelu tarjoaisivat ravintolan lisäksi virkistävää ja uudentyyppistä toimintaa alueelle.

Hankkeen perusedellytyksenä on tietenkin sekä tekninen että ekologinen turvallisuus.

Arvokkaaseen, puiston viereiseen ympäristöön sopii parhaiten kevyeen näköinen rakennelma.

Eräänä ongelmana tulee olemaan alueen pysäköintipaikkojen niukkuus. Luova osaratkaisu tähän voisi olla rautatieaseman ja Vaskiluodon välisen raiteen pysäköintipaikka Kuntsin museon viereen.

Ärende:   Åsikt från Invånarföreningen i centrala Vasa om

en flytande bastubygggnad i Inre hamnen

En flytande bastu-restaurang helhet i Inre hamnen är ett intressant projekt.

En Spatyp av bastu och ett wellness center skulle i tillägg till en restaurang erbjuda ny och fräsch verksamhet i området.

Projektet måste naturligtvis byggas på säkra tekniska och ekologiska lösningar.

I detta ärevördiga område med angränsande park passar inga tunga arkitektoniska konstruktioner.

Områdets knappa tillgång på parkeringsplatser är problematisk. En kreativ dellösning på problemet kunde vara järnvägen ut till Vasklot med en hållplats intill Kuntsi.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen hallitus   18.3.2021

Styrelsen för Invånarföreningen i centrala Vasa  18.3.2021

Birgitta Lång pj./ordf.

 

 

Mielipide: Toriparkin laajennuksesta (ak 1071)

Vaasan  kaupungin kaavoitukselle / Till planläggningen i Vasa

kaavoitus@vaasa.fi

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen mielipiteet

Toriparkin laajennuksesta  (ak 1071)

Yhdistyksemme mielestä Vaasan keskustan suurin liikenneongelma ei ole pysäköintipaikkojen puute, vaan vilkkaan ja raskaan liikenteen läpikulku.

Läpikulkuliikenteen ohjaaminen pois keskustasta on mielestämme taattava mahdollisimman pian rakentamalla satamatie Vaskiluodosta Porin tielle ja liikennetunneli Vaasanpuistikon alle. Vasta  läpikulkuliikenteen ratkettua voidaan arvioida pysäköintitilojen tarvetta ja teknisiä toteuttamismahdollisuuksia Vaasanpuistikon alla.

Asukkaat tarvitsevat pikaisesti teknisiä tietoja rakennussuunnitelmista, sisäänajoramppien tarkasta sijoittamisesta sekä rakennusvaiheen liikennejärjestelyistä. Pysäköintiluolan sisäänajorampit ja muut liikennejärjestelyt vaikuttaisivat kaupunkikuvallisesti erityisen paljon koko Vaasan keskustan miljööseen.

Pysäköintiluolan kaivaminen Vaasanpuistikon alle olisi suuri ja koko keskustan pitkäksi aikaa myllertävä rakennushanke. Rakentamisen ajaksi alueen paikallisliikenne vaikeutuu ja asuntojen arvo laskenee.

Myös pysäköintihankkeen hinta ja rahoitus kaipaavat selvitystä.   Lehtitietojen mukaan Vaasan Toriparkki Oy:lle pysäköinnin laajentaminen Vaasanpuistikon alle ei ole tällä hetkellä ajankohtainen. (IlkkaPohjalainen 13.2.2021, verkkolehti) 

Mahdollinen pysäköintipaikkojen lisätarve voidaan helpoimmin tyydyttää rakentamalla pysäköintitalo osayleiskaavan sallimille alueille, esimerkiksi Raastuvankadun ja Rauhankadun kulmaan.

Vaasassa  1. 3. 2021

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistyksen hallitus / Birgitta Lång, pj

 

Åsikter från Invånarföreningen i centrala Vasa om en

Utvidgning av Torgparkeringen (ak 1071)

Vår förening anser att Vasa centrums största trafikproblem är den tunga och livliga genomfartstrafiken, inte en brist på parkeringsplatser.

Denna genomfartstrafik bör snarast dirigeras bort från centrum via en hamnväg från Vasklot till Björneborgsvägen och en trafiktunnel under Vasaesplanaden. Först härefter kan man bedöma behovet av parkeringsplatser under Vasaesplanaden samt de byggnadstekniska möjligheterna för dessa.

Invånarna behöver information om byggnadsplanernas tekniska utförande, inkörsrampernas placering och planerade trafikarrangemang under byggnadsskedet. Parkeringsgrottans inkörsramper och andra trafikförändringar inverkar stort på miljön och stadsbilden i hela centrum. Utgrävning av parkeringsutrymme under Vasaesplanaden är ett stort projekt, som under byggnationen sätter hela centrum i kaos med försvårad lokaltrafik och risk för sänkt värde på närliggande byggnader.

Parkeringsprojektets kostnader och finansiering behöver också klargöras. Enligt uppgifter i pressen är Vasa Torgparkering Ab inte intresserad av en utvidgning av parkeringsgrottan i detta skede (IlkkaPohjalainens nättidning 13.2.2021).

Ifall flera parkeringsplatser i framtiden behövs, kunde dessa lättare tillgodoses med ett parkeringshus i enlighet med gällande delgeneralplan, t.ex i hörnet av Fredsgatan och Rådhusgatan.

Vasa 1.3.2021

Styrelsen för Invånarföreningen i centrala Vasa / ordf Birgitta Lång